Máy chủ

Tăng thời gian time out trong nginx, apache

Chào các bạn,

Mình hướng dẫn các bạn cấu hình thay đổi tham số time out trong nginx. Bởi có một số các bạn cần sử dụng máy chủ và cài đặt một số mã nguồn hoặc yêu cầu cần phải tăng tham số mặc định ( 30s).

Theo một ví dụ dưới đây mình sẽ điều chỉnh tham số từ 30s ban đầu lên tới 300s.

Để thực hiện thay đổi các bạn làm theo các bước sau:

1- Thay đổi trong php.ini.

# vi /etc/php5/fpm/php.ini

Thiết lập: max_execution_time = 300 mặc định ban đầu là 30.

Đối với các máy chủ cài đặt sử dụng apache thì với tham số trên là đủ tuy nhiên để cấu hình và sử dụng trong nginx các bạn cần thực hiện thêm bước thứ hai dưới đây.

2- Thay đổi cấu hình Nginx và PHP-FPM

2.1- Thay đổi tham số request_terminate_timeout :

# vi /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

Điều chỉnh: request_terminate_timeout = 300

2.2- Thay đổi cấu hình nginx

#vi /etc/nginx/sites-available/tapchicongnghe.info

Thay đổi tham số cũ thành tham số mới dưới đây:

location ~ \.php$ {
include /etc/nginx/fastcgi_params;
 fastcgi_pass  unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_read_timeout 300; 
}
Như vậy nếu bạn cần áp tham số time out cho riêng domain tapchicongnghe.info là bạn đã thành công. Tuy nhiên nếu bạn cần thay đổi tham số cho toàn bộ máy chủ các bạn cần thực hiện cấu hình thêm như sau:
#vi /etc/nginx/nginx.conf
Thêm dòng lệnh sau vào http để áp dụng cho toàn bộ máy chủ 300s time out:
http {
#…
 fastcgi_read_timeout 300; 
#…
}
2.3- Khởi động lại Nginx và PHP-FPM
#service php5-fpm reload
#service nginx reload
Chúc các bạn thành công!
Phạm Tiến Đông

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.